fbpx
PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Thờ Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có tác dụng bình an, tiến tập hưởng phúc, một số người còn cho rằng Phật Dược Sư sẽ phù hộ gia chủ không đột tử, tránh tai họa bất ngờ, loại bỏ những trường hợp tử vong bất chợt.

I. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là ai?

Dược Sư Như Lai tiếng Phạn gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “Về phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”.
Do nguyện lực có thể loại trừ bệnh khổ của chúng sanh nên gọi là Dược Sư, có thể chiếu soi cứu độ những chỗ tăm tối si mê nên gọi là Lưu Ly Quang. Ngài hiện là giáo chủ thế giới Lưu Ly ở phương Đông cùng với 2 vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sinh.

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não vè thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau.

II. Bổn nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là gì?

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sanh tử khổ đau.

12 nguyện Lớn của Đức Phật Dược Sư:

1. Nguyện sau khi thành Phật, tự thân tôi sẽ có ánh sáng rực rỡ, chiếu tỏa khắp vô số thế giới, và tôi sẽ dùng thân tướng trang nghiêm đó hóa độ chúng sinh, khiến cho tất cả đều có được thân tướng trang nghiêm, sáng rỡ như chính thân tôi. 

2. Nguyện sau khi thành Phật, sắc thân tôi trong sáng như ngọc lưu li, uy đức bao la vòi vọi, sáng soi khắp nơi, khiến cho chúng sinh tăm tối nhờ đó mà tỏ ngộ, tùy theo ý chí mà tu tập các nghiệp lành. 

3. Nguyện sau khi thành Phật, tôi sẽ dùng phương tiện trí tuệ rộng lớn để cứu giúp chúng sinh, những gì họ cần thiết đều có đầy đủ, không bị thiếu thốn, đau khổ. 

4. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào lầm theo con đường bất chính, tôi sẽ hóa độ cho được an trú trong đạo giác ngộ; nếu họ tự mãn với đạo quả tiểu thừa thì tôi sẽ dùng giáo pháp đại thừa để hướng dẫn họ chứng đắc đạo quả đại giác ngộ. 

5. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào biết tu theo chánh đạo, tôi sẽ hộ trì cho họ gìn giữ được giới hạnh thanh tịnh, đủ cả ba nhóm giới luật đại thừa (tam tụ tịnh giới), không hề phạm lỗi. Nếu trót đã phạm lỗi, nghe đến danh hiệu tôi thì liền được thanh tịnh, không bị đọa lạc vào vòng ác đạo. 

6. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào thân thể yếu đuối, tàn tật, tâm trí ngu si, ngông cuồng, khi nghe danh hiệu tôi thì thân thể khỏe mạnh, tàn tật được lành lặn, dứt mọi bệnh khổ, phát sinh trí tuệ.

7. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh mắc các chứng bệnh hiểm nghèo, không thầy cứu, không thuốc chữa, không thân nhân chăm sóc, đau khổ mọi bề, khi nghe được danh hiệu tôi thì bệnh tật liền dứt, thân tâm an lạc, và phát tâm tinh tấn tu tập cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. 

8. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có người đàn bà nào chán nản vì cho rằng mang thân đàn bà phải chịu nhiều điều bất hạnh, và muốn chuyển sinh làm thân đàn ông, khi nghe được danh hiệu tôi thì sẽ được chuyển sinh làm thân đàn ông, và cứ như thế mãi cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. 

9. Nguyện sau khi thành Phật, tôi sẽ độ thoát cho chúng sinh vượt khỏi sự vây bủa của các lưới ma, các sợi dây trói buộc của vọng tưởng tà kiến, và dẫn dắt họ vào chánh kiến, tu tập hạnh nguyện Bồ-tát cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. 

10. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào bị xử trị oan ức bởi luật nước bạo tàn, bị tù ngục gông cùm, tra tấn hành hạ, hoặc bị tai nạn nguy hiểm, đạo tặc chém giết v.v…, trăm điều đau khổ, khi nghe được danh hiệu tôi thì liền nhờ uy đức của tôi mà vượt thoát mọi đau khổ. 

11. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào sa vào cảnh đói khát khốn khổ, và vì miếng ăn mà phải gây ra các hành động tội lỗi xấu xa, khi nghe được danh hiệu tôi và chuyên tâm quán niệm thì tôi sẽ trước đem cho thức ăn ngon, sau đem pháp vị mà hóa độ, khiến cho an trú mãi trong niềm an lạc vô biên. 

12. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào nghèo túng đến nỗi không có áo mặc, đêm ngày phải chịu rách rưới, lạnh lẽo, trăm điều khổ sở, khi nghe được danh hiệu tôi và chuyên tâm quán niệm thì nhờ uy đức của tôi mà họ sẽ được có áo quần lành lặn đẹp đẽ, với đầy đủ các món trang sức thân thể. 

Cũng như các Đức Phật trong mười phương, Đức Dược Sư có đầy đủ thập hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

III. Tại sao nên thờ Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai?

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai dùng Trí – Huệ – Hạnh của mình để cứu độ chúng sinh thoát khỏi tham, sân, si – ba căn bệnh đáng sợ đối với tâm hồn. Trừ được ba nghiệp đó thì tiêu tai giải nạn, kéo dài tuổi thọ, tới gần hơn chốn Tây Phương Cực Lạc. Vì thế, giải trừ bệnh về thân thể chỉ là một phần ý nghĩa của việc thờ Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chân chính của hành động này là tu tâm, trừ nghiệp trong lòng.

Phật Dược Sư chủ quản tuổi thọ, sức khỏe, chúc phúc và cầu phúc. Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai chăm lo cho sự tu tập, hướng chúng sinh tới con đường vô ngã vị tha, trong đại nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thể hiện rõ mong muốn nhân gian giàu có thịnh vượng, khỏe mạnh vui sướng, có tiền tài dùng thỏa đáng thì sẽ có lợi ích.

Chính vì vậy việc thờ Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai không chỉ giúp gia chủ khỏe mạnh, vui vẻ mà còn có thể khai tài, cung cấp đầy đủ tài phú cần thiết cho gia đình nếu sử dụng tiền tài đúng mục đích, có chừng mực.

Thờ Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tại gia có tác dụng bình an, tiến tập hưởng phúc, một số người còn cho rằng Phật sẽ phù hộ gia chủ không đột tử, tránh tai họa bất ngờ, loại bỏ những trường hợp tử vong bất chợt…

Ngoài ra, nhờ năng lực bổn nguyện của Phật Dược Sư, những chúng sanh thọ trì danh hiệu Ngài đều được tiêu trừ tất cả bệnh khổ và thành tựu mọi sở nguyện, sở cầu.

IV. Nên thỉnh Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở đâu?

Cũng Như các vị Phật khác, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khi thành Phật đều viên mãn các đại nguyện. Do vậy, thờ Phật Dược Sư là những người chí tâm quy kính vào Dược Sư Phật, cuộc sống chính là hiện thực hóa các lời nguyện của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Lucky Amulet với mong muốn được gieo duyên, mang tới những thiện nam tín nữ những bức tượng Phật Dược Sư được các cố đại Cao Tăng nổi tiếng của Thái Lan trì chú với mong muốn những quý Phật tử luôn được bình an, thân tâm an lạc.


Tranh và tượng của Phật Dược Sư hay được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay phải giữ Ấn thí nguyện, thờ chung với Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà

Danh sách Phật Dược Sư của Lucky Amulet

Thần chú của Đức Phật Dược Sư (Buddhist Chants: Music For Contemplation & Reflection)

https://youtu.be/QlH9cKt2wiE

Trả lời

Đóng
×
×

Cart